Nepriklausomo elektros energijos tiekėjo informacija

Nepriklausomo elektros energijos tiekėjo informacija pagal Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisykles (toliau – Taisykles) bei Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):


Atsižvelgiant į nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos specifiką, technologinės sąnaudos ir komerciniai nuostoliai nėra patiriami. Atsižvelgiant į nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos specifiką, nepriklausomo elektros energijos tiekėjo investicijų į tinklų ir sistemų plėtrą nenumatoma. Atsižvelgiant į nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos specifiką, nepriklausomas elektros energijos tiekėjas neatlieka energetikos objektų statybos, modernizavimo ar rekonstravimo. 


UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Bendrovė) teikia nepriklausomo elektros energijos tiekėjo paslaugas, kaip jos apibrėžtos LR teisės aktuose ir įstatymuose (nuorodos į teisinius dokumentus pateikiamos „Kitos aktualios nuorodos“) subjektams, kurie tiesiogiai kreipiasi žemiau nurodytu Bendrovės kontaktiniu telefonu ar elektroniniu paštu ir suderina individualias sutarties sąlygas. Teikiamų nepriklausomo elektros energijos tiekėjo paslaugų kainos nėra valstybės reguliuojamos ir yra suderinamos sutarties šalių LR CK nustatyta tvarka individualiai pasirašomoje sutartyje. Kainos skirtumai tarp vartotojų gali susidaryti dėl šių priežasčių: suvartojamos elektros energijos kiekio, kainų elektros biržoje, elektros energijos vartojimo sezoniškumo, elektros energijos vartojimo pastovumo, kliento mokumo ir kt. Šiuo metu siūlomi Bendrovės elektros energijos planai, kuriuose kaina susideda iš elektros biržoje kintančios energijos kainos, nepriklausomo tiekėjo maržos ir akcizo, yra teikiami Lietuvos Respublikoje esantiems nebuitiniams vartotojams. Elektros biržos taisyklės bei kainų formavimo principai pateikiami https://www.nordpoolgroup.com/trading/Day-ahead-trading/Price-calculation/. Bendrovės teikiami planai yra paskelbti Komisijos elektros energijos kainų palyginimo sistemoje https://skaiciuokle.regula.lt/. Teikiamų nepriklausomo elektros tiekėjo paslaugų teikimo, atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygos, jei šalys susitaria dėl sutarties sudarymo, yra individualiai aptariamos LR CK nustatyta tvarka. Jei nėra susitarta kitaip, numatoma vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą nesikreipiant į teismą, bet įspėjus kitą šalį apie Sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) dienų, taip pat šalių susitarimu ar kitais LR CK nustatytais pagrindais ir tvarka. Sutarties projektas.pdf
Nuorodos į informaciją apie vartotojų teises bei skundų nagrinėjimą: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba http://www.vvtat.lt/, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/, Valstybinė energetikos inspekcija http://www.vei.lt/. Pagal Komisijos 2014-03-17 rašto Nr. R2-789  išaiškinimą, informacija apie prieigos priemones vartotojams (atsižvelgiant į labai nedidelį tokių vartotojų skaičių), kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, kai tai įmanoma, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu, yra teikiama individualiai raštu kiekvienam vartotojui pageidaujant, tel. pasiteiravimui (8-5) 266 7119, el. p. info@vilniausenergija.lt , taip pat pateikiant sąskaitas vartotojams su jose nurodyta atitinkama informacija. Pagal Komisijos 2014-03-17 rašto Nr. R2-789 išaiškinimą, pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus: Europos Aplinkos Agentūra http://www.eea.europa.eu/lt, Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė http://www.ensreg.eu/, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija http://www.vatesi.lt/, Tarptautinė atominės energetikos agentūra http://www.iaea.org/, Aplinkos apsaugos agentūra http://klimatas.gamta.lt/, LEI ataskaita apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje įvertinimą (ataskaita.pdf), Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) http://www.rata.lt. Informacija, susijusi su galimomis elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis, pateikiama http://tiekkiekreikia.lt/ bei energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai yra apibrėžiami 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB http://eur-lex.europa.eu.


Energijos vartotojų Komisijos bendros informacijos klausimų - atsakymų sąrašas. 

Kitos aktualios nuorodos:
•    LR Energetikos įstatymas;
•    LR Elektros energetikos įstatymas;
•    Prekybos elektros energija taisyklės;
•    Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės;
•    Komisijos publikuojama informacija apie nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.