Duomenų apsauga

UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ (toliau - VE arba Bendrovė) yra svarbus kiekvieno asmens - Šilumos energijos vartotojo, Tiekėjo ar jo atstovo - privatumas. Siekdami užtikrinti atsakingą, teisėtą, skaidrų, sąžiningą Asmens duomenų tvarkymą, šiuo UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ privatumo pranešimu (toliau – Pranešimas) norime supažindinti vartotojus, Tiekėjus ir Tiekėjų atstovus, kaip yra tvarkomi jų Asmens duomenys bei kokias teises turi kiekvienas, kaip duomenų subjektas.
Šis Pranešimas parengtas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir yra taikomas visiems VE Šilumos energijos vartotojams bei Tiekėjams, jų atstovams, kurie naudojosi, išreiškė/buvo išreiškę ketinimą naudotis ar buvo/yra kitaip susiję su VE teikiamomis ir perkamomis paslaugomis.

1. SĄVOKOS
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį - duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, kontaktinius ir/ar kitus atitinkamus duomenis.
Duomenų subjektas – Šilumos energijos vartotojas, Tiekėjas, Tiekėjo atstovas.
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka, įskaitant, bet neapsiribojant: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuri VE vardu tvarko Asmens duomenis.
Duomenų valdytojas – UAB „VILNIAUS ENERGIJA“, kuri nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarką bei tinkamas, Asmens duomenų saugumą užtikrinančias, technines ir organizacines priemones.
VE arba Bendrovė – UAB „VILNIAUS ENERGIJA“, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Šilumos energijos vartotojas (vartotojas) – bet kuris fizinis asmuo (duomenų subjektas), kuris naudojosi ar išreiškė/buvo išreiškęs ketinimą naudotis ar buvo/yra kitaip susijęs su VE teikiamomis paslaugomis.
Tiekėjas – fizinis asmuo (duomenų subjektas), teikiantis paslaugas, prekes dalyvaujantis Bendrovės organizuojamuose paslaugų, prekių pirkimuose ir/ar teikiantis paslaugą/prekes pagal sudarytas sutartis.
Tiekėjo atstovas – tiekėjo (juridinio asmens), dalyvaujančio Bendrovės vykdomuose paslaugų ar prekių pirkimuose, darbuotojas ar kitas įgaliotas asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenis Bendrovei pateikė tiekėjas (juridinis asmuo).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. VE tvarko Šilumos energijos vartotojų ir Tiekėjų, jų atstovų Asmens duomenis Pranešime nurodytais tikslais ir tvarka, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei galiojančių teisės aktų reikalavimų.
2.2. VE tvarko Asmens duomenis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Asmens duomenys nėra tvarkomi ir perduodami į kitą Europos Sąjungos (ES) / Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybę ir / ar už ES ar EEE ribų.
2.3. Šiame Pranešime pateikiami pagrindiniai Asmens duomenų tvarkymo principai. Papildoma informacija, susijusi su Asmens duomenų tvarkymu, gali būti pateikiama interneto svetainėje www.vilniausenergija.lt, su Duomenų subjektais sudarytose sutartyse, elektroniniame aptarnavimo centre ir kitomis informavimo priemonėmis.  
2.4. VE turi teisę atnaujinti šį Pranešimą ir apie jo pakeitimus paskelbti interneto svetainėje www.vilniausenergija.lt.
2.5. Asmens duomenų tvarkymui VE gali pasitelkti Duomenų tvarkytojus, kurie VE vardu atliktų jam pavestas funkcijas pagal sudarytas sutartis.

Bendrovei yra svarbus kiekvieno asmens - Šilumos energijos vartotojo, Tiekėjo ar jo atstovo - privatumas.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS VE, siekdama įvykdyti su Šilumos energijos vartotojais, Tiekėjais sudarytas sutartis, užtikrinti teisėtus Bendrovės interesus bei tinkamai įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę, tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis šiais tikslais:
3.1. sutarčių su Šilumos energijos vartotojais vykdymas;
3.2. skolų iš įsipareigojimų nevykdančių vartotojų išieškojimas;
3.3. sutarčių su Tiekėjais sudarymas ir vykdymas;
3.4. privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita.

4. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
Pranešime nurodytų tikslų įgyvendinimui Šilumos energijos vartotojų, Tiekėjų, jų atstovų Asmens duomenis VE gali gauti tiesiogiai iš duomenų subjektų bei iš trečiųjų asmenų, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar teisėto intereso pagrindu, tokių kaip: vartotojo šeimos nariai, VĮ Registrų centras, daugiabučių gyvenamųjų namų statytojai, bendrijos, daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriai ir kitokių formų valdytojai, bankai, įmokų surinkimo ir mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės, savivaldybės, apskaitos priemonių duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemą administruojanti įmonė.
VE renka ir tvarko šiuos Asmens duomenis:
4.1. asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data;
4.2. kontaktiniai duomenys: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;
4.3. duomenys, susiję su paslaugų teikimu: Šilumos energijos varotojo objekto adresas, mokėtojo kodas, atsiskaitymo knygelės numeris, informacijos siuntimo adresas, skaitiklių bei daliklių numeriai ir rodmenys, sąskaitų, priskaitymų ir apmokėjimų duomenys, duomenys apie įsiskolinimą bei padengimą, išduotus vekselius, pirminis interneto slaptažodis, e. sąskaitos prašymo numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, kreipimųsi į VE duomenys;
4.4. duomenys, gaunami vykdant teisės aktų reikalavimus (tik vartotojų, kurie gavo piniginę socialinę paramą): bendrai gyvenančių asmenų skaičius ir jų pajamos, vidutinės vieno asmens pajamos per mėnesį, gyvenamąją vietą deklaravusių arba nuomojančių asmenų, taip pat pensininkų arba invalidų skaičius, prašymo skirti piniginę paramą identifikacinis kodas, taip pat šių duomenų pagrindu apskaičiuotų ir pritaikytų kompensacijų už šildymą ir/ar karštą vandenį sumos.
4.5. duomenys, susiję su paslaugų pirkimu, sutarčių vykdymu: vykdant pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, Tiekėjų pateikti duomenys apie jų ar Tiekėjų atstovų kvalifikaciją ir teistumą/neteistumą.

5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
Tvarkydama Asmens duomenis Pranešime nurodytais tikslais, VE perduoda Asmens duomenis duomenų gavėjams, tokiems kaip:
5.1. valstybės įstaigos ir kiti subjektai, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas: savivaldybės, bankai, antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, kiti asmenys, kuriems perleisti reikalavimai į Šilumos energijos vartotojų įsiskolinimus, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos ir bankroto administratoriai;
5.2. paslaugų teikėjai: VE naudojamos apskaitos ir vartotojų apmokėjimų tvarkymo sistemos priežiūros paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai, VE naudojamos dokumentų valdymo sistemos priežiūros paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai, apskaitos prietaisų duomenų surinkimo paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
6.1. VE saugo Asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
6.2. Tvarkydama Asmens duomenis, VE įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto valdymo.

7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
Šilumos energijos vartotojų, Tiekėjų bei jų atstovų teisės aktų jiems garantuojamos teisės, susijusios su VE tvarkomais Asmens duomenimis, apima teisę:
7.1. gauti informaciją apie tai, ar VE tvarko Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
7.2. reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, tuo atveju, kai susipažinus su savo Asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
7.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia VE arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys;
7.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
7.5. apriboti Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį VE įvertins, ar duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenų, kuriuos prašoma apriboti, tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
7.6. gauti paties duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei Asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

8. WWW.VILNIAUSENERGIJA.LT SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI, JŲ PASKIRTIS BEI GALIOMAS

Svetainėje yra naudojami tik būtinieji slapukai, įgalinatys pagrindines funkcijas. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų.

PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS
october_session

Vartotojo sesijos sukūrimas

24 val.

9. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
9.1. Duomenų subjektas, norėdamas pateikti paklausimus, teikti prašymus dėl pranešime nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, gali kreiptis į VE duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@vilniausenergija.lt.  
9.2. VE, gavus duomenų subjekto prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (duomenų subjekto duomenų tvarkymo), per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi, pateikia atsakymą duomenų subjektui. Atsižvelgiant į tokio prašymo sudėtingumą bei tokių prašymų skaičių, VE atsakymo pateikimo duomenų subjektui terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Duomenų valdytojas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
9.3. Nepavykus išspręsti klausimo su VE, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kurios interneto svetainės adresas yra www.ada.lt.

PRAŠYMO FORMA DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO.pdf