Duomenų apsauga

UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ yra svarbus kiekvieno asmens privatumas. Siekdami užtikrinti atsakingą, teisėtą, skaidrų, sąžiningą asmens duomenų tvarkymą, šiuo UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ privatumo pranešimu (toliau – Pranešimas) norime supažindinti vartotojus, tiekėjus ir tiekėjų atstovus, pirkėjus ir pirkėjų atstovus, kandidatus į darbuotojus ar kitus fizinius asmenis, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis Bendrovės paslaugomis arba buvo/yra kaip nors kitaip susiję su VE teikiamomis ir perkamomis paslaugomis kaip yra tvarkomi jų asmens duomenys bei kokias teises turi kiekvienas, kaip duomenų subjektas.
Šis Pranešimas parengtas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR arba Reglamentas) bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

1. SĄVOKOS
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį - Duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, kontaktinius ir/ar kitus atitinkamus duomenis.
Bendrovė arba VE – UAB „VILNIAUS ENERGIJA“, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 7, Vilnius.
Duomenų subjektas – Šilumos vartotojas, Tiekėjas, Tiekėjo atstovas, Pirkėjas, Pirkėjo atstovas, Kandidatas į darbuotojus ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis Bendrovės paslaugomis arba buvo/yra kaip nors kitaip susiję su Bendrovės teikiamomis ir perkamomis paslaugomis.
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka, įskaitant, bet neapsiribojant: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuri VE vardu tvarko Asmens duomenis.
Duomenų valdytojas – UAB „VILNIAUS ENERGIJA“, kuri nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarką bei tinkamas, Asmens duomenų saugumą užtikrinančias, technines ir organizacines priemones.
Kandidatas į darbuotojus – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kuris dalyvauja Bendrovės paskelbtoje darbo atrankoje.
Pirkėjas – fizinis asmuo (duomenų subjektas), dalyvaujantis Bendrovės organizuojamuose prekių pardavimuose ir/ar perkantis prekes pagal sudarytas sutartis.
Pirkėjo atstovas – pirkėjo (juridinio asmens), dalyvaujančio Bendrovės vykdomuose paslaugų ar prekių pardavimuose, darbuotojas ar kitas įgaliotas asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenis Bendrovei pateikė Pirkėjas.
Šilumos energijos vartotojas (vartotojas) – bet kuris fizinis asmuo (duomenų subjektas), kuris naudojosi ar išreiškė/buvo išreiškęs ketinimą naudotis ar buvo/yra kitaip susijęs su VE teikiamomis paslaugomis.
Tiekėjas – fizinis asmuo (duomenų subjektas), teikiantis paslaugas, prekes dalyvaujantis Bendrovės organizuojamuose paslaugų, prekių pirkimuose ir/ar teikiantis paslaugą/prekes pagal sudarytas sutartis.
Tiekėjo atstovas – tiekėjo (juridinio asmens), dalyvaujančio Bendrovės vykdomuose paslaugų ar prekių pirkimuose, darbuotojas ar kitas įgaliotas asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenis Bendrovei pateikė tiekėjas (juridinis asmuo).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. VE tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis Pranešime nurodytais tikslais ir tvarka, laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimų.
2.2. VE tvarko Asmens duomenis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Asmens duomenys nėra perduodami ir tvarkomi už  Europos Sąjungos (ES) ir/ar Europos ekonominės erdvės ribų.
2.3. Šiame Pranešime pateikiami pagrindiniai Asmens duomenų tvarkymo principai. Papildoma informacija, susijusi su Asmens duomenų tvarkymu, gali būti pateikiama interneto svetainėje www.vilniausenergija.lt, su Duomenų subjektais sudarytose sutartyse, elektroniniame aptarnavimo centre ir kitomis informavimo priemonėmis.
2.4. VE turi teisę atnaujinti šį Pranešimą ir apie jo pakeitimus paskelbti interneto svetainėje www.vilniausenergija.lt.
2.5. Tvarkydama Asmens duomenis, VE įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto valdymo.
2.6. Asmens duomenų tvarkymui VE gali pasitelkti Duomenų tvarkytojus, kurie VE vardu atliktų jam pavestas funkcijas pagal sudarytas sutartis.

Bendrovei yra svarbus kiekvieno asmens - Šilumos energijos vartotojo, Tiekėjo ar jo atstovo - privatumas.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS 
VE, siekdama įvykdyti su Šilumos vartotojais, Tiekėjais, Pirkėjais sudarytas sutartis, užtikrinti teisėtus Bendrovės interesus bei tinkamai įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę, tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis šiais tikslais:
3.1. sutarčių su Šilumos energijos vartotojais vykdymas;
3.2. skolų iš įsipareigojimų nevykdančių vartotojų išieškojimas;
3.3. sutarčių su Tiekėjais sudarymas ir vykdymas;
3.4. sutarčių su Pirkėjais sudarymas ir vykdymas;
3.5. privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita;
3.6. Bendrovės turto ir asmenų apsauga, racionalaus ir tinkamo Bendrovės išteklių naudojimo užtikrinimas.

4. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
Pranešime nurodytų tikslų įgyvendinimui Šilumos vartotojų, Tiekėjų, jų atstovų Asmens duomenis VE gali gauti tiesiogiai iš Duomenų subjektų bei iš trečiųjų asmenų, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar teisėto intereso pagrindu, tokių kaip: vartotojo šeimos nariai, VĮ Registrų centras, daugiabučių gyvenamųjų namų statytojai, bendrijos, daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriai ir kitokių formų valdytojai, bankai, įmokų surinkimo ir mokėjimo paslaugas teikiančios bendrovės, savivaldybės, apskaitos priemonių duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemą administruojanti įmonė.
VE renka ir tvarko šiuos Asmens duomenis:
4.1. asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data;
4.2. kontaktiniai duomenys: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;
4.3. duomenys, susiję su Bendrovės veikla ir paslaugų teikimu: Šilumos energijos varotojo objekto adresas, mokėtojo kodas, atsiskaitymo knygelės numeris, informacijos siuntimo adresas, skaitiklių bei daliklių numeriai ir rodmenys, sąskaitų, priskaitymų ir apmokėjimų duomenys, duomenys apie įsiskolinimą bei padengimą, išduotus vekselius, pirminis interneto slaptažodis, e. sąskaitos prašymo numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris; kreipimųsi į VE duomenys, vaizdo įrašai, telefoninių pokalbių įrašai;
4.4. duomenys, gaunami vykdant teisės aktų reikalavimus (tik vartotojų, kurie gavo piniginę socialinę paramą): bendrai gyvenančių asmenų skaičius ir jų pajamos, vidutinės vieno asmens pajamos per mėnesį, gyvenamąją vietą deklaravusių arba nuomojančių asmenų, taip pat pensininkų arba invalidų skaičius, prašymo skirti piniginę paramą identifikacinis kodas, taip pat šių duomenų pagrindu apskaičiuotų ir pritaikytų kompensacijų už šildymą ir/ar karštą vandenį sumos.
4.5. duomenys, susiję su paslaugų pirkimu, sutarčių vykdymu: vykdant pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, Tiekėjų pateikti duomenys apie jų ar Tiekėjų atstovų kvalifikaciją ir teistumą/neteistumą.

5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
Tvarkydama Asmens duomenis Pranešime nurodytais tikslais, VE perduoda Asmens duomenis duomenų gavėjams, tokiems kaip:
5.1. valstybės įstaigos ir kiti subjektai, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas: savivaldybės, bankai, antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, kiti asmenys, kuriems perleisti reikalavimai į Šilumos energijos vartotojų įsiskolinimus, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos ir bankroto administratoriai;
5.2. paslaugų teikėjai: VE naudojamos apskaitos ir vartotojų apmokėjimų tvarkymo sistemos priežiūros paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai, VE naudojamos dokumentų valdymo sistemos priežiūros paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai, apskaitos prietaisų duomenų surinkimo paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
VE Duomenų subjektų Asmens duomenis  tvarko tol, kol jų reikia tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo tvarkomi. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpį Bendrovė nustato atsižvelgdama į su Duomenų subjektais sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir/ar teisėtą Bendrovės interesą, įskaitant, bet neapsiribojant interesu tvarkyti Asmens duomenis galimos pretenzijos, ginčo teisme/arbitraže ar kitoje institucijoje atveju:

Šilumos energijos vartotojai
Šilumos ūkio nuomos sutarties su Vilniaus miesto savivaldybe galiojimo laikotarpiu ir 10 metų po nuomos sutarties pabaigos, išskyrus atvejus, jei duomenys yra reikalingi nagrinėjant vykstantį ginčą teisme/arbitraže arba kitoje institucijoje, taip pat išieškant įsiskolinimą.
Tiekėjai ir tiekėjų atstovai
Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų po viešojo pirkimo ar sutarties pabaigos, išskyrus atvejus, jei duomenys yra reikalingi nagrinėjant vykstantį ginčą teisme/arbitraže arba kitoje institucijoje.
Pirkėjai ir pirkėjų atstovai
Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų po pirkimo-pardavimo sutarties pabaigos, išskyrus atvejus, jei duomenys yra reikalingi nagrinėjant vykstantį ginčą teisme/arbitraže arba kitoje institucijoje.
Kandidatai į darbuotojus
1 metai po atrankos pabaigos (duomenų subjektui sutikus).
Asmenys, patenkantys į vaizdo kameromis stebimą teritoriją, patalpas
Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi kol užsipildo vidinių įrašymo įrenginių atmintis, bet ne ilgiau nei 30 dienų ir pasiekus įrenginio disko atminties ribą, trinami automatiškai.

Asmenys, skambinantys į Bendrovės filialus ir pasitikėjimo liniją
Vartotojų pokalbių Bendrovės filialuose įrašymas
2 savaitės
Pasitikėjimo linija skambinančių asmenų pokalbių įrašymas
3 mėnesiai


7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
Duomenų subjektų  teisės aktų jiems garantuojamos teisės, susijusios su VE tvarkomais Asmens duomenimis, apima teisę:
7.1. gauti informaciją apie tai, ar VE tvarko Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
7.2. reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, tuo atveju, kai susipažinus su savo Asmens duomenimis, Duomenų subjektas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
7.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia VE arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys;
7.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
7.5. apriboti Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį VE įvertins, ar Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenų, kuriuos prašoma apriboti, tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
7.6. gauti paties Duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei Asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

8. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
8.1. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundą, paklausimą ar pranešimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas gali pateikti registruotu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis skiltyje „Kontaktinė informacija” nurodytais adresais.
8.2. Siekiant užtikrinti Duomenų subjektų Asmens duomenų apsaugą, kad kitas asmuo be teisėto pagrindo negautų Duomenų subjektų Asmens duomenų, pateikiant prašymą būtina patvirtinti Duomenų subjekto tapatybę:
     8.2.1. Prašymą teikiant registruotu paštu reikalinga pateikti LR teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
     8.2.2. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.
8.3. Bendrovė, gavus Duomenų subjekto prašymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi, pateikia atsakymą Duomenų subjektui. Atsižvelgiant į tokio prašymo sudėtingumą bei tokių prašymų skaičių, VE atsakymo pateikimo Duomenų subjektui terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
8.4. Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti Duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas.
8.5. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kurios interneto svetainės adresas yra www.vdai.lrv.lt.

9. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
Bendrovė, siekdama pagerinti vartotojų patirtį lankantis VE interneto svetainėje https://www.vilniausenergija.lt, naudoja slapukus (angl. cookies).

VE naudoja būtinus slapukus, be kurių interneto svetainė neveiktų tinkamai. Būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių, svetainės filtrų pasirinkimai, slapukų nustatymai.

PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS
october_session
Vartotojo sesijos sukūrimas
24 val.

10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
10.1. UAB ‚Vilniaus energija“,  adresas Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, el. paštas [email protected].
10.2.  Asmens duomenų tvarkymo klausimais prašome kreiptis tiesiogiai į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną – el. paštu [email protected] arba paštu, adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, laišką adresuojant Duomenų apsaugos pareigūnui.

PRAŠYMO FORMA DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO.pdf