Taršos mažinimas


UAB „Vilniaus energija“ skiria nuolatinį dėmesį vykdomos veiklos aplinkai daromo poveikio mažinimui. Už absoliutų taršos sumažinimą, įvertinus gamybos pokyčius 2005-2007 metais įmonei įteikta speciali Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo padėka – „Krištolinio kamino nominacija“.

 

Biokuro katilas ir elektrostatinis kietųjų dalelių filtras

 

Siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) emisijas į aplinką bei įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimo plėtros strategiją - iki 2020 metų padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį galutiniame energijos suvartojime iki 23 procentų ir taip reikšmingai sustiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (Elektrinės g. 2, Vilniuje) rekonstruotas vienas iš gamtinėms dujomis ir / arba mazutu galimų kūrenti garo katilų ir pritaikytas deginti biokurą. Tai kol kas galingiausias Lietuvoje (60 MW galios) garo katilas, naudojantis biokurą.

 

Kietųjų dalelių (KD) emisijų valymui bei kontrolei, vadovaujantis geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) rekomendacijomis, sumontuotas elektrostatinių kietųjų dalelių filtrų kompleksas.

 


Elektrostatinis filtras

 

Kondensacinis dūmų ekonomaizeris

 

Įmonė nuolatos stebi aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius ir, siekdama įgyvendinti aplinkos apsaugos politikoje numatytus įsipareigojimus, kelia naujus tikslus ir uždavinius aplinkos kokybei pagerinti. Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (Elektrinės g. 2, Vilniuje), siekiant sumažinti aplinkos taršą, padidinti biokuro garo katilo BKZ-75/39 Nr. 4 šilumos gamybos efektyvumą ir sumažinti iškastinio kuro suvartojimą bendrame UAB „Vilniaus energija“ kuro balanse, įdiegtas kondensacinis dūmų ekonomaizeris. Kondensacinio dūmų ekonomaizerio pagalba atgauta šiluma panaudojama miesto šilumos tinklo vandens pašildymui. Projektas naudingas aplinkosaugos požiūriu, nes mažina šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio (CO2) bei kitų teršalų išmetimą į atmosferą (atgautos šilumos sąskaita sutaupant kuro). Lygiagrečiai šilumos atgavimui iš į aplinką išmetamų degimo produktų kondensaciniame ekonomaizeryje mažinama ir kietųjų dalelių koncentracija išmetamuosiuose dūmuose. Kietųjų dalelių koncentracija degimo produktuose už kondensacinio ekonomaizerio svyruoja 0 – 5 mg/Nm3 ribose, o tai ne tik atitinka Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normas (ne daugiau 50 mg/Nm3) ir Geriausiai prieinamų gamybos būdų rekomendacijas, bet ir nuo 2016 m. įsigaliosiančius Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)“ reikalavimus dėl kietųjų dalelių ribinių verčių (ne daugiau 20 mg/Nm3).

 

Žemų „NOx“ degikliai

 

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) NOx išmetimų mažinimui buvo modernizuotas vandens šildymo katilas PTVM-100, kurios metu 16 esamų degiklių buvo pakeisti į 6 mažos NOx generacijos degiklius.

 

 
„Žemų-NOx degiklis“ 

 

Be šių UAB „Vilniaus energija“ eksploatuojamuose objektuose įdiegtų NOx mažinimo priemonių, įmonė iki 2017 m. termofikacinėje elektrinėje Nr.2, planuoja papildomas investicijas dar trims vandens šildymo katilams, susijusias su azoto oksidų išmetimų mažinimu, t.y. atlikti degiklių rekonstrukciją, įdiegti selektyvines nekatalitines NOx mažinimo sistemas bei dūmų recirkuliacijos į kūryklas sistemas, o biokuru kūrenamam garo katilui planuojama įdiegti selektyvinę nekatalitinę NOx mažinimo sistemą.

 

E-2 chemijos ūkio modernizacija
 

Atlikta termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) (Elektrinės g. 2, Vilniuje) chemijos ūkio modernizacija, kurios rezultatai - sumažėjęs į aplinką išleidžiamų nuotekų kiekis, aukštesnė ruošiamo vandens kokybė, sumažėjęs reikiamas naudoti jonitų kiekis, sumažėjęs aptarnaujančio personalo skaičius, automatizuoti procesai, sumažintos vandens paruošimui naudojamų cheminių medžiagų sąnaudos.

 

 

 

Automatinio monitoringo sistemos

 

Įgyvendinant Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 172 bei siekiant nuolatos stebėti ir kontroliuoti teršalų emisijas 2009 m. termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) (Elektrinės g. 2, Vilniuje), kamine Nr. 001 (H=100 m) ir kamine Nr. 002 (H=150 m) įrengta Vokietijos įmonėje SICK MAIHAK pagaminta automatinė emisijų monitoringo sistema, nepertraukiamai matuojanti į aplinkos orą pro kaminą išmetamų teršalų anglies monoksido, azoto oksidų koncentracijas.

 

Įgyvendinant Kondensacinio ekonomaizerio projektą termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (Elektrinės g. 2, Vilniuje) pastatytas naujas kaminas Nr. 005 (H=60 m), į kurį patenka rekonstruoto garo katilo biokuro deginimo proceso metu susidarę dūmai. Kamine įrengta nuolatinė automatinė emisijų monitoringo sistema, matuojanti anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido bei kietųjų dalelių koncentracijas išmetamosiose dujose.