Socialinis atsakingumas


Socialinė atsakomybė mums – tai kelias, kurį pasirinkome savo vertybėms išreikšti, sprendimams realizuoti ir darniam organizacijos vystymuisi užtikrinti.


Pasaulinio susitarimo ir socialiai atsakingo verslo principus integravome į mūsų bendrovės strategiją, Politiką ir tobulėjimo kryptis. Siekiame realizuoti socialinį atsakingumą keturiose svarbiausiose srityse: versle, aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais bei visuomene.

Tikime, kad darnos ir harmonijos siekis vidinėje organizacijos aplinkoje yra gera prielaida ilgalaikei ir subalansuotai gerovei išorinėje aplinkoje kurti. Mūsų organizacijos veiklos įgyvendinimo koncepcija yra paremta etiškos darbdavystės principų pripažinimu bei gerų darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimu, tuo pačiu esame atviri mūsų klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikiams, atsižvelgiame į jų lūkesčius.


Esame įsitikinę, kad mūsų reikšmingos pastangos didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, padeda mažinti aplinkos taršą ir poveikį klimato kaitai, šilumos ūkio priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro, daro įtaką šalies ekonominiam augimui ir socialinei raidai.


Plėtodami ir įgyvendinami socialiai atsakingo verslo idėją tikimės, kad visi mūsų tiekėjai, rangovai, subrangovai bei tolimesnė reikšminga tiekimo grandinė savo vykdomoje veikloje taip pat laikysis socialinio atsakingumo principų.

Mes siekiame lygiavertės socialinės partnerystės ir sisteminio bendradarbiavimo su visais bendraminčiais - verslo, visuomenės, valdžios, akademinės bendruomenės atstovais, kurie neabejingi etiškos darbdavystės principų laikymuisi ir žalios energetikos idėjų puoselėjimui bei įgyvendinimui. Įmonės siekiamybes ir tikslus pateikiame Socialinės atsakomybės ataskaitoje bei Etikos vadove.

 

  • Siekdami svarbiausių mūsų vertybių ir nuostatų įtvirtinimo kasdieninėje veikloje, 2014 m. visoje Bendrovėje įdiegėme Integruotą vadybos sistemą (IVS), kuri apima:

  • •    Aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005) standarto reikalavimus;

    •    Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) standarto reikalavimus;

    •    Socialinio atsakingumo vadybos sistemą, atitinkančią SA8000:2008 standarto reikalavimus.

 

 

 

Platesnė informacija apie įmonėje veikiančią Integruotą vadybos sistemą:
•    Aplinkosaugos vadyba;
•    Kokybės vadyba;
•    Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba;
•    Socialinio atsakingumo vadyba.